CONDICIONS GENERALS

Article 1 L'ADOM és una associació creada en virtut de la Llei francesa de 1901 que té per objecte emetre un dictamen sobre l'autenticitat de les obres atribuïdes a Joan Miró, cercar i detectar fraus i falsificacions de les obres de Joan Miró i prendre les accions necessàries per garantir que dites falsificacions siguin retirades dels circuits comercials i que siguin sancionades les actuacions fraudulentes en perjudici de l'obra de Joan Miró (article 2 dels estatuts).

El comitè d'autenticació de l'ADOM es reuneix periòdicament per examinar les obres sobre paper, les pintures, les escultures i les ceràmiques que li siguin presentades per qualsevol persona. En cas favorable, emet un certificat d'autenticitat.

La llista de membres del comitè i les seves notes biogràfiques estan disponibles sota petició.

L'autenticació de l’obra gràfica (gravats, litografies, serigrafies) la realitza la Sra. Rosa Maria Malet a la Fundació Joan Miró de Barcelona (contacte: +34 934 439 470 o authentication@fmirobcn.org).

Article 2 Cada obra és examinada personalment i de manera visual pels membres del comitè.

El propietari de l'obra o el seu representant haurà de, sota la seva única responsabilitat, subscriure l’assegurança a tot risc necessària per al dipòsit i l'examen de les obres. Haurà de justificar-ho en cas de petició.

El propietari de l'obra o el seu representant ha de dipositar o enviar l’obra, sense marc, a les oficines de l'ADOM abans de cada reunió del comitè, en el dia i l’hora convinguts. Es signarà un acord de dipòsit.

L'enviament d'una obra per a examen per part del comitè implica l'acceptació sense reserves d’aquestes condicions generals.

Després que l'obra hagi estat examinada pel comitè, s’informarà el dipositant o el remitent del moment en què ha de venir a recollir-la. L'ADOM no es fa responsable dels danys que es produeixen després de la data prevista per a la devolució de l'obra al dipositant.

Article 3 Les despeses d'obertura de dossier són de 200 € sense IVA.

Els tràmits i despeses per a desemmarcar l’obra, enviar i assegurar l'obra han de ser totalment assumits pel sol·licitant.

Les despeses per establir els certificats d'autenticitat varien segons la tècnica i la importància de l'obra:

Pintures, escultures, ceràmiques:

Obres en paper, segons la importància:

Els imports facturats estan subjectes al tipus d’IVA vigent en la data de facturació (20%).

No s'emetrà cap duplicat del certificat d'autenticitat.

Article 4 El comitè d'autenticació de l'ADOM pren la seva decisió basant-se en el coneixement actual de l'obra de Joan Miró i dels arxius i documentació de què disposa. Els seus membres emeten una opinió artística i estilística de l'obra.

Si es determinés que son necessaris anàlisis o exàmens científics, hauran de ser realitzats per professionals a càrrec del propietari de l'obra, al qual es presentarà prèviament un pressupost.

Ni l'ADOM ni els seus membres poden ser considerats responsables d'un error d'atribució revelat posteriorment pel descobriment d'informació no comunicada anteriorment o mitjançant una anàlisi científica posterior.

Article 5 Les obres que, després del seu examen, es considerin falsificacions o fraus en matèria artística podran ser objecte d'una confiscació amistosa o judicial, pel seu decomís o destrucció, a petició dels hereus de Joan Miró. El propietari de l'obra o el seu representant serà immediatament notificat.

Amb l’acceptació de les actuals Condicions Generals, el dipositant consent l'aplicació del procediment relatiu a les falsificacions i fraus aquí descrit i renuncia al seu dret de sol·licitar posteriorment la restitució -amb o sense marca- de les obres falses i infractores.

Article 6 Tot litigi que pugui ocórrer durant el dipòsit d'una obra o del seu examen estarà sotmès a la llei francesa i se sotmetrà als tribunals competents de París.