CONDICIONS GENERALS

Article 1 ADOM és una associació francesa sense ànim de lucre, tal com es defineix en la Llei francesa de 1901. El seu principal objectiu és emetre un dictamen sobre l'autenticitat de les obres atribuïdes a Joan Miró, buscar i detectar fraus i falsificacions de les obres de Joan Miró i prendre les accions necessàries perquè aquestes falsificacions siguin retirades dels circuits comercials i que les actuacions fraudulentes perjudicials per a l'obra de Joan Miró siguin sancionades per la llei (article 2n dels Estatuts Socials).

El Comitè d'Autentificació d’ADOM es reuneix periòdicament per examinar les obres en paper, (pintures, escultures i ceràmiques) que li siguin presentades per qualsevol persona. En cas favorable, emet un Certificat d'Autenticitat.

La llista de membres de Comitè i la seva biografia estan disponibles sota demanda.

L'autentificació de l'obra gràfica (gravats, litografies, serigrafies i tot tipus d'estampa) la realitza la Sra. Rosa Maria Malet a la Fundació Joan Miró de Barcelona (contacte: +34934439470 o authentication@fmirobcn.org).

Article 2 Cada obra és examinada personalment i de primera mà pels membres del Comitè.

El propietari de l'obra, o l'intermediari, haurà de dipositar o enviar l'obra, sense marc, a les oficines de ADOM abans de cada reunió del Comitè, en el dia i hora acordats, contra signatura d’un certificat de dipòsit.

Una vegada que l'obra hagi estat examinada pel comitè, s'informarà el dipositant o al remitent quan recollir-lo. ADOM no es fa responsable dels danys que es produeixin després de la data estipulada per a la devolució de l'obra al dipositant.

Article 3 El cost d'obertura de cada expedient és de 200 € sense IVA.

Els tràmits de desenmarcar l'obra així com les despeses d'enviament i assegurança han de ser assumits íntegrament pel sol·licitant.

Els preus fixos per establir Certificats d'Autenticitat varien segons la tècnica i la rellevància de l'obra:

Pintures, escultures, ceràmica: 2000 € sense IVA

Obres en paper, segons la seva rellevància: 700/1000/2000 € sense IVA

Els imports facturats estan subjectes a IVA amb la taxa aplicable en la data de facturació (actualment 20%).

No s'emetrà, en cas de pèrdua o destrucció, cap duplicat del Certificat d'Autenticitat.

Article 4 El Comitè d'Autentificació d’ADOM pren les seves decisions basant-se en el coneixement actual de l'obra de Joan Miró i dels arxius i documentació disponibles en el moment de l’expertització. Els seus membres emeten una opinió artística i estilística de l'obra.

Si es determina que són necessaris anàlisis o exàmens científics, hauran de ser realitzats per professionals i sempre a càrrec del propietari de l'obra, sobre la base d'una estimació presentada al propietari amb anticipació.

Ni ADOM ni els seus membres poden ser considerats responsables d'un error d'atribució revelat en una data posterior per informació que no se'ls va proporcionar en aquest moment o com a resultat d'una anàlisi científica.

Article 5 TLes obres que, després del seu examen, siguin considerades falsificacions o fraus artístics poden ser objecte d'embargament amistós o judicial, per decomís o destrucció, a instància dels hereus i cessionaris dels drets de l'obra de Joan Miró.

El propietari de l'obra o el seu agent seran immediatament notificats.

Article 6 Qualsevol litigi que sorgís amb motiu del dipòsit d'una obra o del seu examen i veredicte es regirà per la llei francesa i se sotmetrà als tribunals competents de París.