Cessió d'imatges

Sol·licitar cessió d'imatges

Successió Miró disposa d'un amplíssim arxiu d'imatges d'obres de Joan Miró, a més de la seva col·lecció de fotografies, correspondència i hemeroteca, complement de la biblioteca de la Successió sobre l'obra editada relativa a Miró.

Vostè haurà de:
  • Informar si en farà un ús estrictament privat o si pretèn d’altres usos. En el cas de les publicacions, haurà d’indicar títol, editor, data prevista de la publicació, idioma i distribució.
  • Enviar 2 exemplars justificatius de l’edició.
  • Destruir tots els arxius cedits en alta resolució dintre d’un periode de 90 dies des de la recepció dels mateixos. La utilització de les imatges tindrà un período limitat acordat durant la tramitació dels drets.
Vostè NO podrà:
  • Reproduir les imatges llogades per a cap finalitat diferent de les indicades.
  • Realitzar cap fragmentació, sobreimpressió o qualsevol altra alteració de l’obra original sense comptar amb l’autorització de la Successió Miró.
  • Fer còpies dels arxius digitals en alta resolució, cedir-los en prèstec, llogar-los, vendre'ls, cedir-los a tercers o difondre-ls on-line o a internet.
Important: Reserva de drets

Successió Miró no cedeix els drets del fotògraf. Vostè haurà de sol·licitar l'autorizació a l'autor o als hereus de la fotografia o diapositiva quan siguin objecte de protecció legal i no hagin passat a domini públic.

Successió Miró declina qualsevol responsabilitat per l'ús d'imatges que no hagin obtingut les autoritzacions preceptives com disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Dades sol·licitant


+ Afegir una altra obra