Drets i autorització

Cessió i reproducció d'imatges

Els drets de propietat intel·lectual de l'obra de Joan Miró corresponen a la Successió Miró, única facultada per concedir o denegar el permís de reproducció, distribució i comunicació de l'obra, tret dels supostos excluits per la Llei.

La Successió Miró també aplica el seu dret al respecte de la integritat de l'obra de cara a possibles deformacions i fragmentacions. Qualsevol ús públic no autoritzat serà perseguit per la Successió.

Els drets de l'artista es gestionen directament des de Successió Miró sempre i quan l'editor o responsable de la publicació estigui establert al territori espanyol. En cas de tractar-se d'un projecte provinent de l'estranger, el promotor haurà de contactar amb ADAGP França o amb les entitats col·laboradores arreu del món.

Per reproduir una imatge sobre qualsevol suport o mitjà de comunicació s'haurà de sol.licitar l'autorització omplint el formulari que adjuntem. Només en el cas d'una resposta afirmativa es podrà procedir al pagament dels drets fixats per la Successió Miró.

Per obtenir més informació, contacteu rights@successiomiro.com. La Successió Miró s'encarregarà de respondre a les peticions.

Partners

Si l'edició es realitza a l'estranger, per a remetre els royalties ha de contactar amb les següents entitats encarregades de la gestió dels royalties de Joan Miró, operant en el país d'origen:

França
ADAGP
11, rue Duguay-Trouin
75006 Paris
Tel: +33 14 359 0979
Fax: +33 14 563 4489
www.adagp.fr
Alemanya
BILD KUNST
Weberstrasse, 61
53113 Bonn
Tel. +49 228 915 340
Fax. +49 228 915 3459
info@bildkunst.de
www.bildkunst.de
Suissa
PROLITTERIS
Universitätstrasse, 96
Postfach
8033 Zurich
Tel: +41 1 368 1515
Fax: +41 1 368 1568
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch
Itàlia
SIAE
30, viale della Letteratura.
00100 Roma
Tel. +39 06 599 01
Fax. +39 06 596470 50
olaf@siae.it
www.siae.it
Estats Units
ARS
536, Broadway, 5th Floor
N.Y. 10012 New York
Tel: +1 212 42091 60
Fax: +1 212 42092 86
info@arsny.com
www.arsny.com
Japó
SPDA
Agilia Ginza J’s #301
12-4 Ginza 2-chome, Chuo-ku
104-0061 Tokyo
Tel: 81 3 5148 5551
Fax: 81 3 5148 5552
spda@wb3.so-net.ne.jp
Més…

Dades sol·licitant

Dades edició

Finalitat:

Soport edició

Format de reproducció

Interior:
+ Afegir una altra obra
REPRODUCCIÓ

Si la sol·licitud fós remitida des de qualsevol altre país, l'autorització serà tramitada per A.D.A.G.P. France, amb qui es pot contactar directament o bé a través de les societats de gestió de cada país.

adagp
ADAGP
11, rue Duguay-Trouin
75006 Paris
Tel: +33 14 359 0979
Fax: +33 14 563 4489
www.adagp.fr