Condicions bàsiques
pel lloguer d'imatges de la Successió Miró


1. TRII EL SOPORT

Transparència -Ektachrome- (12 x 10 cm / 4 1/8 x 4 inches)

Imatge digital en alta resolució

2. TARIFES

Pel lloguer d'una transparència o imatge digital (3 mesos) 120.- € / Fora d'Espanya 150.- €
Per cada mes de pròrroga 40.- €
Pèrdua de la transparència 60.- €
Compra d'una imatge digital 130.-€

* En el cas de no tornar la transparència dins el termini de 6 mesos, s'aplicarà la tarifa de pèrdua.

A sobre d' aquesta quantitat, s'aplicarà l'IVA corresponent (21%), excepte als casos de petició fora d'Espanya.

3. OBJECTE DEL LLOGUER DE LA IMATGE

Haurà d'indicar:
Per ús estrictament privat.

Per altres usos, tret del privat:
Títol de l'edició.
Editor.
Data prevista per a la publicació.
Idioma.
Paísos de distribució.

* Enviament de 2 exemplars justificatius de l'edició en el termini d'un mes a comptar des de la seva publicació.

4. ÚS DE LES IMATGES

Queda totalment prohibida la reproducció de les imatgens cedides en utilitzacions diferents a les indicades pel sol·licitant que, en tot cas, necessita la autorització prèvia i escrita de Successió Miró.
Tret del supost de les imatges llogades per un ús estrictament privat, queda advertit que, per qualsevol altre ús, les utilitzacions indicades pel sol·licitant de les imatges precisaran l'autorizació prèvia i escrita de la Successió Miró. El cas contrari suposarà una infracció dels drets de propitat intel·lectual que pot ser constitutiu de delicte penal, (Art. 270 i 271 del Código Penal Español).
En tots els casos, queda totalmente prohibida la fragmentació, sobreimpressió o qualsevol alteració de l'obra original sense comptar amb l'autorització de la SUCCESSIÓ MIRÓ per tractar-se d'un dret moral que pertanya única i exclusivament a la Successió Miró.
Si l'edició es realitza dins el territori espanyol, s'haurà de contactar directament amb la Successió Miró.
Si l'edición es fa fora d'Espanya, per a la tramitació dels drets d'autor els sol·litants s'hauran d'adreçar a les següents entitats de gestió dels drets d'autor de Joan Miró, en funció del país d'origen:

Totes les sol·licituds que es tramiten en l'estranger a través de les respectives societats de gestió són remitides a la SUCCESSIÓ MIRÓ que és qui decideix al respecte posteriorment.

5. FORMES DE PAGAMENT

Un cop rebuda la sol·licitud, Successió Miró es posarà en contacte i emetrà una factura. Un cop enviat el rebut de pagament a SUCCESSIÓ MIRÓ SL les imatges seran remitides al sol·licitant.