Condicions bàsiques
Pel lloguer d'imatges de la Successió Miró

1. Soport

Imatge digital en alta resolució

2. Tarifes

Lloguer d'una imatge digital: 120 Euros
Lloguer d'una imatge fora d'Espanya: 150 Euros

* L'impost de l'IVA (21%) serà afegit a la comanda, per a totes les operacions realitzades dins el territori espanyol.

3. Finalitat del lloguer d'imatges

Cal especificar si la imatge està estrictament destinada a l'ús privat o si és susceptible d'altres usos. En cas de preveure una publicació, cal especificar-ne les dades: títol de la publicació, editor, data de publicació, llengua, zones de distribució, tiratge, etc.

* S'hauran de preveure dos exemplars justificatius lliures de cost per a Successió Miró en un màxim de dos mesos a partir de la data de publicació.

4. Usos de les imatges

Està rigorosament prohibit reproduir les imatges facilitades per Successió Miró per qualsevol altre ús més enllà del sol·licitat al formulari. Serà necessària l'autorització escrita de Successió Miró per qualsevol nou ús de la imatge. En cas contrari, aquest ús no autoritzat será considerat com una infracció dels drets de propietat intel·lectual prevista als articles 270 i 271 de la Llei de Propietat Intel·lectual del codi penal espanyol.

La fragmentació, sobreimpressió o qualsevol altra alteració de l'obra original són, si no compta amb l'autorització de Successió Miró, queden expressament prohibides doncs aquestes modificacions afecten exclusivament al dret moral que pertany a Successió Miró.

En cap cas es permet realizar còpies dels arxius digitals ni prestar-les, cedir-les, llogar-les, vendre o subarrendar a tercers. Tampoc està permesa la seva difusió a través de cap canal.

El sol·licitant acepta destruir tots els arxius facilitats en un termini de 90 dies a comptar des de la recepció dels mateixos. La utilització de les imatges està limitada a una durada indicada a la factura o bé al projecte lligat al lloguer.

Le demandeur accepte de détruire tous les fichiers fournis en haute résolution au terme d'un délai de 90 jours à compter de leur réception. L'utilisation des images sera limitée à une durée indiquée sur la facture à côté de l'article loué ou bien elle sera liée à la date d'exécution du projet.

Si es tracta d'una publicació espanyola, será necessari contactar amb Successió Miró directament per la tramitació de les autoritzacions de reproducció. En cas de què es tracti d'una publicació feta fora d'Espanya, la demanda d'autorització haurà de ser dirigida a les agències de gestió col·lectiva de drets d'autor competents (ex: ADAGP-France, BildKunst-Germany, ProLitteris-Suisse, SIAE-Italia, ARS-USA, SPDA-Japon, DACS-UK…)

En última instància, és Successió Miró qui pren les decisions.

5. Forma de pagament

Un cop s'hagi rebut el formulari amb la demanda d'utilització, Successió Miró transmetra la factura que haurà de ser liquidada per adelantat per transferencia bancària.

La imatge serà enviada tot d'una s'hagi confirmat el pagament.