Termes i condicions
Requisits per a la autorització de la reproducció

L'aprovació inicial en cap cas implica l'autorització per a la reproducció de l'obra interessada, ja que està condicionada al cumpliment dels següents requisits:

Presentació de la prova d'impresió de cada obra a reproduir, amb caràcter previ a la seva edició, que haurà de ser acceptada per la SUCCESSIÓ MIRÓ. La manca de presentació de les proves d'impresió, o la seva edició abans de ser acceptada, es penalitzarà amb el duplo de la quantitat fixada en concepte de royalties per la Successió Miró.

Inclusió del copyright "© Successió Miró" més l’any d’edició. L'absència del © comporta una penalització automàtica del duplo del montant de royalties fixats per la Successió Miró.

Liquidació de royalties: s'abonaran dins els quinze dies següents a la recepció de la factura.

Conformitat escrita de la persona o entitat sol·licitant acceptant totes les condiciones abans indicades mitjançant signatura d'aquest document.

L'autorització definitiva de la successió miró haurà de constar per escrit, una vegada presentada i acceptada la prova d'impresió.